none
 › Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN AUTO5

De volledige verkoopsvoorwaarden kan je hier downloaden als PDF.

1- IDENTIFICATIE

U bent aangesloten op www.auto5.be, officiële website van Auto5.  

De site www.auto5.be (hierna de « Site » genoemd) wordt uitgegeven en uitgebaat door de firma Auto5 NV , waarvan de maatschappelijke zetel gesitueerd is in PAEPSEM BUSINESS PARK, Paepsemlaan 20, 1070 ANDERLECHT ingeschreven in het handelsregister en onder het BTW-nummer BE 447 265 812. Tel: 02/525 85 30

 

Auto5 is de specialist van het onderhoud en van de auto-uitrusting. Auto5 verdeelt het volledige gamma producten en diensten verbonden met de automobielwereld: banden, wisselstukken, autoradio’s, dakkoffers, fietsendragers, aanhangwagens, velgen en tuning, gereedschap, oliën, automobielonderhoud, maar ook oplossingen om zich anders te verplaatsen (steps, vouwfietsen, elektrisch ondersteunde fietsen enz.).

 

Onze klantenrelatiesdienst is bereikbaar via e-mail: callcenter@auto5.be of via het contactformulier in de rubriek "Contact".

 

2- TOEPASSINGSGEBIED.

Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de huidige Algemene Voorwaarden van toepassing op alle verkopen in het Auto5 netwerk, inclusief de franchisenemers en de website www.auto5.be, van goederen of diensten aan fysieke en rechtspersonen die geen samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met Auto 5 ("de klant"). Door een overeenkomst te sluiten met Auto 5, verklaren de klanten deze voorwaarden perfect te kennen en deze integraal te aanvaarden. De huidige Algemene Voorwaarden zijn de enige die de contractuele relatie tussen partijen regelen, met uitsluiting van de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant.

3- DE VERBINTENIS VAN AUTO5: onze klanten 100% tevreden.

3.1 OMRUILING OF TERUGBETALING.

Onder de volgende voorwaarden verleent Auto5 aan de klant een recht op omruiling of terugbetaling van zijn aankopen binnen de 90 dagen na zijn aankoop: het voordeel van dit recht geldt niet voor producten die geactiveerd moeten worden zoals Coyote, GPS,…. De producten moeten teruggezonden worden in hun originele verpakking, in perfecte staat (niet gebruikt, beschadigd, vuil of onvolledig) en vergezeld zijn van alle accessoires, eventuele handleidingen en van de betrokken factu(ur)(ren). De teruggezonden artikelen die onvolledig, beschadigd, geschonden, gebruikt of vuil zijn kunnen niet teruggenomen worden.
De klant moet zijn verzoek tot omruiling of terugbetaling richten tot een Auto5 center van zijn keuze met voorlegging van het kassaticket of de factuur en dit binnen de 90 dagen na de aankoop.

Uitzonderingen:
Worden eveneens uitgesloten uit het recht van herroeping: de dienstencontracten, nadat de dienst volledig uitgevoerd werd, indien de uitvoering opgestart werd met een voorafgaand akkoord van de klant, die eveneens erkend heeft dat hij het recht op herroeping verliest van zodra het contract volledig werd uitgevoerd door Auto5.

3.2 DE GARANTIE VOOR DE BESTE PRIJZEN.

Dit aanbod, strikt beperkt tot de producten en buiten de dienstverlening (bijvoorbeeld: plaatsen van banden, standaard uitlaten en katalysatoren, schokdempers (buiten vering), remblokjes, remschijven, rem kits achteraan, armen, kogelscharnieren voor ophanging en besturing, enz.).

Voor de producten die genieten van dit aanbod, indien de klant een lager tarief vindt in een fysieke concurrerende winkel (dus geen webshop) in België binnen een straal van 30km van het Auto5 center waar de aankoop heeft plaatsgevonden en indien de prijzen in euro vermeld zijn (met uitsluiting van alle websites voor verkoop per opbod, van omruiling, van kleine aankondigingen tussen particulieren en/of professionelen), zal Auto5 u het verschil terugbetalen onder volgende voorwaarden:

 • De klant moet zijn aankoop bij Auto5 bewijzen, in een center of op de website Auto5.be, door een aankoopbewijs voor te leggen (kasticket of aankoopfactuur Auto5).
 • De klant moet zijn aanvraag tot terugbetaling inbrengen bij een Auto5 center of op de website Auto5.be, binnen de 15 dagen na zijn aankoop.
 • De klant moet, samen met zijn aanvraag, de elementen meedelen waaruit kan afgeleid worden dat hij hetzelfde product gevonden heeft tegen een lager tarief dan dit van Auto5 (bv. : folder binnen de geldigheidsperiode, bestek, pro forma factuur, …).
 • De aanvraag tot terugbetaling vanwege de klant moet een strikt identiek artikel betreffen (nieuw, van hetzelfde merk, afmeting, model, referte en verpakking), verkocht onder dezelfde voorwaarden en betrekking hebben op eenzelfde aantal producten identiek met dit aangekocht bij Auto5.
 • De prijs bij de concurrent moet de prijs zijn toegepast voor het groot publiek en zal geen verminderde prijs zijn om promotionele redenen, solden, uitzonderlijke kortingen, kortingbons ...

Indien de terugbetalingsvoorwaarden vervuld zijn zal Auto5 overgaan tot de terugbetaling van het verschil binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bewijsstukken.
De terugbetaling van het verschil zal uitgevoerd worden door een credit op de bankrekening of in speciën, naar keuze van Auto5.
Auto5 hecht een zeer groot belang aan de waarborg. Zijn dus uitgesloten: de prijzen voorgesteld door verkopers die niet beschikken over verkoop en dienstverleningspunten in België en die zich beperken tot het afleveren van producten bij de klant of op een onafhankelijk montagepunt.

3.3 OFFERTES EN TRANSPARANTIE (OFFERTE = FACTUUR).

De forfaitaire prijzen en uurtarieven zijn duidelijk geafficheerd. Een offerte wordt als verbindend beschouwd nadat de klant deze heeft aanvaard, met uitzondering van de aanduiding van rendement, gewicht, kracht en afmetingen die slechts ten indicatieve titel zijn aangegeven en geen aanleiding kunnen geven tot discussie of prijsvermindering. De ecotaks voor de recyclage van bepaalde producten wordt duidelijk vermeld op de factuur. Deze ecobijdrage is, al naar het geval, conform met de regelgeving in voege, en is al inbegrepen in de prijs van het product of wordt toegevoegd aan de prijs van het product. Prijskortingen zijn niet toegepast op ecobijdragen die toegevogd zijn aan de prijs van het product (bv. Recytyre, Recupel).

3.4 WAARBORG.

1°/ VOOR GOEDEREN.

De waarborg gaat niet boven deze die door de fabrikant(en) geboden wordt en is van toepassing onder de beperkingen hieronder vermeldt. Vanaf de aanvaarding van de goederen is elke waarborg voor zichtbare gebreken uitgesloten. Verborgen gebreken worden gedurende twee jaar gewaarborgd met uitzondering van verbruiksgoederen. Auto 5 biedt uitgebreide waarborgen op talrijke goederen:

 • Norauto batterijen: 3 jaar,
 • Norauto dakkoffers (behalve Flex), Norauto fietsendragers, Norauto dakdragers: 5 jaar,
 • Kaders van de elektrische fietsen: levenslang (behalve Flexy)

De waarborg is in ieder geval beperkt tot hetzij de vervanging van de gebrekkige goederen door equivalente goederen, alle kosten zoals transport, verzekering enz. blijven ten laste van de klant, of een terugbetaling van de producten binnen de 90 dagen van aankoopdatum, hetzij het uitschrijven van een equivalente creditnota als de datum van aankoop langer is dan 90 dagen en de vervanging van de goederen niet mogelijk is. In geval van vervanging van de goederen, blijft de duur van de garantie gebaseerd op de datum van de eerste aankoop. In afwijking van de voorgaande alinea, biedt Auto5 aan klanten-consumenten die consumptiegoederen kopen de waarborg die voorzien is in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.De contractuele waarborgen dekken in ieder geval niet:

 • De vervanging van verbruiksgoederen;
 • De uiterlijke gebreken vastgesteld na het aanvaarden van de bestelling
 • Het abnormaal of niet conform gebruik van de producten. We nodigen u in dit verband uit om aandachtig de gebruiksaanwijzing geleverd met de producten te raadplegen;
 • De pannes veroorzaakt door toebehoren (voedingskabels...) ;
 • De gebreken en hun gevolgen veroorzaakt door een gebruik niet conform aan dit waarvoor het product bestemd is,
 • De gebreken en hun gevolgen te wijten aan elke externe oorzaak,
 • De interventies en herstellingen door een derde uitgevoerd op het product.
 • De accu’s waarvoor het defect het gevolg is van een slechte werking van de laadkring (auto/moto) of het niet respecteren van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften bij fietsen en motorfietsen met elektrische ondersteuning.

Preventie Namaak


De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.


2°/ VOOR DIENSTEN..

Auto 5 verbindt er zich toe om gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de prestatie, de dienst na verkoop te verzekeren op de prestaties die zij geleverd heeft. Deze waarborg is beperkt tot 6 maanden voor airco en tot 3 maanden voor het uitlijnen en de geometrie. Voor de airco is de waarborg beperkt tot 6 maand. Bij een belangrijk lek met verlies van gas, binnen de 7 dagen, zal de prestatie terugbetaald worden.De waarborg is in elk geval beperkt tot ofwel de herstelling van ontoereikende diensten (alle kosten zoals vervoer, verzekering, enz. blijven ten laste van de klant), ofwel tot de uitgifte van een equivalente credit nota, naar keuze van Auto 5.

ALGEMEEN:

De klant die een gebrekkig product heeft, moet het terugbrengen naar een Auto 5 center van zijn keuze, vergezeld van het kasticket of de factuur.De waarborg vervalt indien de onderhoudsvoorschriften meegedeeld bij de levering niet gerespecteerd werden, bij een abnormaal gebruik door de klant of indien de klant wijzigingen heeft laten aanbrengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Auto 5.De waarborg is in elk geval beperkt, ofwel tot de herstelling van de ontoereikende diensten, waarbij alle kosten zoals vervoer, verzekering, enz. ten laste blijven van de klant, ofwel tot de uitgifte van een equivalente credit nota, naar keuze van Auto 5.Auto 5 verbindt zich niet als depothouder en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verplichting van toezicht of verplichting tot teruggave bij diefstal of schade.Door het aanvaarden van de waarborg aangeboden door Auto 5, volgens de hierboven beschreven voorwaarden, verzaakt de klant aan ieder beroep tegenover Auto 5 voor alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de goederen of de diensten geleverd door Auto 5 en dit onder voorbehoud van de dwingende wettelijke schikkingen en deze van openbare orde.

3.5 ONZE KLANTENDIENST

Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail: callcenter@auto5.beof via het contactformulier: contact

4 - LEVERING.

Indien het uur van de levering niet kan nageleefd worden ten gevolge van normaal onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van Auto 5, zal Auto 5 de klant ten laatste op het voorziene uur hiervan verwittigen. Geen enkele vergoeding onder welke vorm ook kan gevraagd worden voor een vertraging van minder dan 24 uur. Indien de levering niet is gebeurd binnen 48 uur na een geschreven ingebrekestelling van de klant, zal Auto 5 de klant vergoeden voor de laattijdige levering, met een maximum van 10% van het bedrag van de bestelling. Dit artikel is echter niet van toepassing in de hypothese geviseerd in artikel 5.

5 - OVERDRACHT VAN RISICO.

IN GEVAL VAN VERKOOP VAN GOEDEREN: De producten blijven eigendom van het bedrijf tot aan de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden. Daarentegen wordt het risico op verlies en ontwaarding van producten overgedragen vanaf de levering en ontvangst van de producten door de klant.

IN GEVAL VAN DIENSTVERLENING: De overdracht van het risico zal gebeuren bij de overdracht van het voertuig aan de mekanieker en zal ophouden bij het parkeren van het voertuig op het einde van de dienstverlening. De klant is er zich van bewust dat, bij het parkeren in een publieke parking, hij Auto 5 niet verantwoordelijk kan stellen voor gelijk welke schade aan zijn voertuig die veroorzaakt wordt tijdens het parkeren.

6 - OVERMACHT.

Indien de levering of de uitvoering van de overeenkomst verhinderd of bemoeilijkt wordt in geval van overmacht, is Auto 5 gerechtigd, hetzij de overeenkomst aan te passen aan deze onverwachte omstandigheden, hetzij de overeenkomst te beëindigen. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke eventuele schadevergoeding in geval van overmacht.

7 - BETALING.

Elke factuur is contant betaalbaar in het Auto 5 center, behoudens andersluidend akkoord. In geval van betalingsachterstand is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 50 euro.De Auto 5 website maakt het voor de klant mogelijk om bepaalde producten en diensten te reserveren mits betaling van het volledige bedrag.

8 - AANVAARDING.

Bij de inontvangstname van de goederen of de diensten moet de klant de goederen of de gerealiseerde diensten controleren op basis van het ticket of de bestelbon. Door de goederen te gebruiken of de factuur te betalen wordt de klant geacht de levering te aanvaarden. Auto 5 beantwoordt onmiddellijk elke opmerking van de klant. Bij gebreke daaraan moet de klant – op straffe van verval – elk eventueel gebrek met een precieze beschrijving per aangetekend schrijven meedelen aan Auto 5 binnen de 8 dagen na de levering. De opmerkingen van de klant machtigen hem niet betaling(en) op te schorten.

9 - AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

In elke hypothese waarin, tijdens de uitvoering van de werken die de klant had gevraagd, aanvullende werken zijn gebleken noodzakelijk voor het goed functioneren van het voertuig, of met het oog op de naleving van de veiligheidsregels, en waarbij de klant zijn voertuig heeft teruggenomen met uitdrukkelijk verzet om deze werken vermeld op de factuur uit te voeren, wijst Auto 5 elke aansprakelijkheid af voor de schade en boetes die uit deze beslissing zouden kunnen voortvloeien, zowel t.a.v. de klant als t.a.v. derden, en in het bijzonder voor wat haar raadgevings- en resultaatsverbintenis betreft.

10 - RETENTIERECHT.

Auto 5 behoudt zich uitdrukkelijk het retentierecht voor op het voertuig dat haar werd toevertrouwd, zowel t.a.v. de klant als t.a.v. derden – eigenaars of niet, en dit tot de klant aan het geheel van zijn verplichtingen heeft voldaan, inbegrepen de verplichting tot het betalen van de prijs, de eventuele intresten en elke andere som verschuldigd aan Auto 5. Auto 5 behoudt zich het recht voor een opslagvergoeding van 50 euro per dag te vorderen op voorwaarde dat de uitvoering van dit recht bij aangetekend schrijven wordt aangekondigd.

11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de goederen de eigendom blijven van Auto 5 zolang de klant zijn verplichtingen, inbegrepen de verplichting tot het betalen van de prijs, de eventuele intresten en elke andere som verschuldigd aan Auto 5 niet geheel voldaan heeft.Zolang de prijs niet geheel voldaan werd, is de klant niet gerechtigd de goederen over te dragen aan derden op welke wijze ook of er op een andere wijze over te beschikken.In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur, alsook in geval van faillissement of manifeste insolvabiliteit, collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie, kan Auto 5 van rechtswege en mits aangetekende notificatie de overeenkomst als ontbonden beschouwen, en dit binnen de perken van de wet. In dergelijk geval is Auto 5 gerechtigd de goederen terug te nemen waar ze zich ook bevinden, en dit op kosten van de klant en met een vermeerdering van 10% op de aankoopprijs.

12 - VERLATEN VOERTUIGEN.

In geval van niet terugname van het door de klant toevertrouwde voertuig binnen de maand na twee ingebrekestellingen verzonden met een interval van minstens één maand, heeft Auto 5 het recht het voertuig op kosten van de klant te laten verwijderen. Bovendien heeft Auto 5 het recht het verlaten voertuig te verkopen op basis van de wet van 21 februari 1983 betreffende de verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen.

13 - TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil tussen partijen zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement van Brussel, dit voor de centra van AUTO5 NV, en door de lokale rechtbanken welke van toepassing zijn voor de franchisenemers.

14 - NIETIGHEID EN NIET AFSTANDSBEDING.

De nietigheid van een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden hebben niet de nietigheid van de andere clausules tot gevolg dewelke integraal van toepassing blijven. Het feit dat Auto 5 zich, op één of ander ogenblik, niet beroept op één van deze algemene voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand om er zich later op te baseren.

15 - PERSOONSGEGEVENS.

Het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van de site www.auto5.be gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Onderneming Auto5, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking.


Deze gegevens kunnen met name verzameld worden wanneer er producten of diensten besteld wordt, wanneer een opinie of een commentaar gepost wordt, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u zich inschrijft voor een getrouwheidsprogramma of een marketingactie. De velden met een sterretje zijn verplicht in te vullen.


Zonder bewijs van het tegendeel zijn de gegevens die bewaard worden door de Onderneming het bewijs van alle transacties. De verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van de website www.auto5.be kunnen statistisch en automatisch verwerkt worden met als voornaamste doelen de uitvoering van de bestellingen van klanten, hen informatie over onze producten en diensten te bezorgen, hen te laten genieten van de voordelen van ons getrouwheidsprogramma en, nadat wij hun voorafgaand akkoord hebben gekregen, hen commerciële informatie en aanbiedingen toe te sturen. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van Auto5. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan de onderneming Mobivia Groep (moederbedrijf van de onderneming Auto5) en aan diens filialen, evenals aan de geautoriseerde dienstverleners van Auto5 en de onderaannemers die contractueel met Auto5 verbonden zijn, en die Auto5 bijstaan bij de uitvoering van de taken die noodzakelijk zijn voor het beheer van uw account, voor de verwerking, de betaling en de verzending van uw bestellingen, en voor het versturen van commerciële informatie en aanbiedingen nadat wij hiervoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Alle bestemmelingen en onderaannemers van Auto5 bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie en zijn contractueel verplicht om het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van de persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben te verzekeren, en om deze gegevens uitsluitend te gebruiken wanneer Auto5 dit vraagt bij de uitvoering van de taken die hen zijn toevertrouwd.


U kunt ten overstaan van Auto5 de volgende rechten uitoefenen: recht van toegang, recht van rectificatie, recht op beperking, recht van uitwissing, recht van gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van gerechtvaardigd belang. U hebt ook het recht aan te geven wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Dienst Digitale Marketing van de Onderneming Auto5, Paepsemlaan 20, 1070 Anderlecht of een mail te sturen naar privacy@auto5.be.


Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen om ons een identificatiebewijs te bezorgen. Ook kunnen wij u vragen om ons de gegevens te bezorgen die nodig zijn om uw aanvraag te behandelen.


Gelieve ons Charter over Persoonlijke gegevens te raadplegen voor meer informatie over de rechtsgronden voor de verwerking, de periode van bewaring van uw gegevens, of de regels in geval van overdracht van uw gegevens naar een plaats buiten de Europese Unie.


SPECIALE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP VERKOOP VIA DE WEBSHOP www.auto5.be

1- IDENTIFICATIE

U bent aangesloten op www.auto5.be, officiële website van Auto5.

De site heeft tot doel de internetgebruikers te informeren over de onderneming, haar activiteiten, haar autocenters, haar producten, haar prestaties en hen online diensten aan te bieden. De site maakt online aankopen mogelijk.

 

De site www.auto5.be (hierna de « Site » genoemd) wordt uitgegeven en uitgebaat door de firma Auto5 NV , waarvan de maatschappelijke zetel gesitueerd is in  PAEPSEM BUSINESS PARK, Paepsemlaan 20 ,1070 ANDERLECHT ingeschreven in het handelsregister en onder het BTW-nummer BE 447 265 812.

 

Auto5 is de specialist van het onderhoud en van de auto-uitrusting. Auto5 verdeelt het volledige gamma producten en diensten verbonden met de automobielwereld: banden, wisselstukken, autoradio’s, dakkoffers, fietsendragers, aanhangwagens, velgen en tuning, gereedschap, oliën, automobielonderhoud, maar ook oplossingen om zich anders te verplaatsen (steps, vouwfietsen, elektrisch ondersteunde fietsen enz.).

 

Onze klantenrelatiesdienst is bereikbaar via e-mail: callcenter@auto5.be of via het contactformulier in de rubriek "Contact".

 

De site wordt verzorgd door de firma SCALAIR - 2bis Avenue Antoine Pinay - 59510 HEM  - Tel: 03 20 68 21 21 - contact@scalair.fr - www.scalair.fr

     

2- TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden (hierna “AVHV”) zijn zonder beperking of reserve van toepassing op alle verkopen gesloten bij het bedrijf Auto5, door niet professionele en professionele kopers, die geen samenwerkingscontract hebben met Auto5, ouder dan 18 jaar zijn en die volledig juridisch handelingsbekwaam zijn (hierna genoemd “de klanten”), die wensen producten of diensten aan te schaffen die voor verkoop voorgesteld worden door AUTO5 in haar netwerk onder het merk AUTO5, geïntegreerd en onder franchise, of op haar website www.auto5.be (hierna genoemd de “Site”).

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, namelijk deze van toepassing op de verkopen die uitsluitend in de winkels afgesloten worden of via andere distributie- of commerciële kanalen. Behoudens andersluidend bewijs vormen de door Auto5 geregistreerde gegevens het bewijs van het geheel van de transacties.

Deze algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden zijn op elk ogenblik op de website toegankelijk en zullen desgevallend de overhand hebben op alle andere versies of op alle andere tegenstrijdige documenten.

De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden, in hun versie die online is op de datum van deze bevestiging. De wijzigingen aan deze algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden kunnen ingeroepen worden tegen de gebruikers van de website, te rekenen vanaf het ogenblik dat ze online gezet worden en kunnen niet toegepast worden op vooraf afgesloten transacties.

De klant kan voor alle vragen de klantendienst van Auto5 contacteren via het formulier beschikbaar op de site www.auto5.be

I. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 : BESTELLING OP DE WEBSITE WWW.AUTO5.BE

Er wordt gepreciseerd dat de producten en diensten voorgesteld op de website, online kunnen aangekocht worden wanneer de knop « Kopen » aanwezig is op de productfiche (hierna de « Producten »).

Het is aan de klant om op de website het (de) product(en) en/of diensten te selecteren die hij wenst te bestellen en dit volgens de volgende modaliteiten:1.1

Om een bestelling te plaatsen op de website, selecteert de klant het (de) product(en) en/of dienst(en) waarvan hij de overeenstemmende beschrijvende fiche wenst te raadplegen.

Na selectie van het (de) gewenste product(en) en/of de dienst(en), keuze van de gewenste hoeveelheid, inbrengen in de « winkelmand », selectie van de afleveringswijze en plaats en bevestiging van de “winkelmand”, zal de klant naar een formulierpagina geleid worden, bestemd om alle nodige informatie te geven voor het openen van zijn account, indien het om een eerste bestelling gaat, of om zijn identificatienummer en zijn paswoord in te brengen in geval hij reeds titularis van een rekening is.

De informatie nodig voor het openen van een rekening is: de aanspreektitel, naam en voornaam, facturatieadres, een telefoonnummer, een geldig e-mail adres dat daarna overeenstemt met het identificatienummer van de klant en een strikt persoonlijk paswoord. De klant zal eveneens zijn wens om al dan niet de newsletter van Auto5 te ontvangen kenbaar maken. Hij zal ten slotte aanduiden of hij wenst gebruik te maken van de BTW voor mindervaliden en of hij lid is van de Club Auto5.

Bij elk bezoek van de website, wanneer hij toegang wenst te krijgen tot zijn persoonlijke informatie in de zone “Aanmelden” of wanneer hij een nieuwe bestelling plaatst, kan de klant geïdentificeerd worden via zijn e-mail adres en zijn paswoord.

Er kan aan de klant gevraagd worden om, voor bepaalde categorieën producten en/of diensten, inlichtingen te verstrekken over zijn voertuig om hem de producten te kunnen afbeelden die aangepast zijn aan zijn voertuig (bv. model van het voertuig, …).

Na het invullen van het formulier voor het aanmaken van een account in het geval van een eerste bestelling, of na het invoeren van de gegevens om in te loggen, kan de Klant te allen tijde terugkeren naar zijn of haar winkelmand, producten verwijderen of toevoegen, en vervolgens een keuze maken uit de verschillende leveringsmethoden en indien nodig een ander leveringsadres dan het factuuradres invoeren.

De Klant is verplicht alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering: aanspreektitel, naam, voornaam, adres, toegangscode, verdieping, gebouwnummer en andere noodzakelijke informatie, zoals een telefoonnummer waar de Klant overdag te bereiken is indien er een afspraak wordt gemaakt. De Klant moet alle verplichte velden op het elektronische formulier invullen.1.2

In deze fase wordt er een samenvattend overzicht van de bestelling gegeven dat op elk ogenblik geraadpleegd kan worden en dat alle volgende elementen bevat: Product(en) en/of Diensten, hoeveelheden, eenheidsprijzen, eventuele kortingen, leveringswijze, totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten afhankelijk van de gekozen leveringswijze.

De Klant kan terugkeren naar zijn bestelling, deze aanvullen, wijzigen of annuleren zolang hij deze niet heeft gevalideerd. De Klant valideert zijn bestelling door te klikken op "BETALEN".

De Klant kiest zijn leveringsadres of afhaaladres van de bestelling en valideert zijn keuze door te klikken op "Bestelling verderzetten".

De Klant kiest zijn betaalwijze en valideert zijn keuze door te klikken op "BETALEN - Als ik op "betalen" klik, bestel ik een product/prestatie en ga ik akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.".1.3

Nadat hij het hokje aangevinkt heeft met de aanvaarding van de huidige “Algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden”, zal de klant zijn bestelling bevestigen door te klikken op “Ik betaal mijn bestelling”. De klant komt dan terecht op de betalingsinterface.

Wanneer de klant zijn winkelmand, zijn leveringswijze en -plaats en zijn betaling bevestigd heeft, krijgt de klant een mail met de bevestiging van zijn bestelling en een samenvatting van zijn uw bestelling met een link naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden. De bestelling kan niet meer gewijzigd of ongedaan gemaakt worden door de klant, behalve door een online aanvraag via het formulier “Uw bestelling”.1.4

De verkoop zal slechts als definitief beschouwd worden na:

 1. Het verzenden aan de klant door het bedrijf, via elektronische post, van de bevestiging van de registratie van de bestelling en het bestelnummer dat eraan gekoppeld werd, binnen een termijn van maximum vierentwintig (24) uur, te rekenen vanaf de registratie van de bestelling. Indien deze elektronische briefwisseling ter bevestiging van de bestelling niet ontvangen wordt binnen de aangeduide termijn, is het aan de klant om het bedrijf te contacteren, want het is mogelijk dat de bestelling niet kon geregistreerd worden om technische redenen.
 2. Het innen door Auto5 van het volledige bedrag van de bestelling.

De registratie van de bestelling zal omvatten: het aantal en de aard van de bestelde producten, de eenheidsprijs van elk product en/of dienst, de prijs inclusief alle taksen (BTW inclusief) van de bestelling en eventuele portkosten (met inbegrip van de behandeling, de verpakking en het vervoer). De prijs is deze die aan de klant gefactureerd wordt, uitgedrukt met inbegrip van BTW en in euro.

De registratie van de bestelling zal desgevallend ook de afspraak bevestigen die gemaakt werd voor de montage.

Het bevestigingsdocument moet getoond worden in het center als betalingsbewijs en vergezeld zijn van de identiteitskaart van de klant.

De informatie geregistreerd door het informaticasysteem van Auto5 wordt beschouwd als bewijsmiddel voor de bestelling (inhoud en datum) vanwege de klant.1.5

Auto5 verbindt er zich toe om de klant te informeren, via om het even welk middel, namelijk in geval van een probleem van bevoorrading van producten, van abnormale bestelling, van voorzienbare moeilijkheden, van niet beschikbaarheid van de bewijsstukken.

De bestelling van de klant zal slechts als aanvaard beschouwd worden na bevestiging door Auto5.

ARTIKEL 2 : PRODUCTEN

Het productgamma op de website is geldig in de mate van beschikbaarheid van voorraden. De aanduidingen over de beschikbaarheid van voorraden worden gegeven op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door Auto5.

De klant is op de hoogte van het feit dat de beschikbaarheid van de producten ter informatie wordt gegeven en dat, ondanks de frequentie van de updates van de voorraden, er een verschil kan bestaan tussen de informatie verstrekt aan de consument en de werkelijke voorraad van Auto5.

Bij een ontoereikende voorraad zal Auto5 de klant contacteren via e-mail om de inhoud van de bestelling te wijzigen of om over te gaan tot de volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling, naar keuze van de klant.

ARTIKEL 3 : DIENSTVERLENING

Auto5 stelt aan de klant de mogelijkheid voor, bij de aankoop van bepaalde producten en uitsluitend in geval van levering in een Auto5 center, om aan de winkelmand overeenkomstige prestaties van montage en/of herstelling toe te voegen. (voorbeeld: tijdens de aankoop van bepaalde producten en enkel in het geval van een levering in een Auto5 center, kan de klant complementaire dienstverleningen of bijbehorende montages aan zijn winkelmandje toevoegen.) Voor diensten die niet op de website beschikbaar zijn, nodigen wij de klant uit om een Auto5 center te contacteren.

We verwijzen de klant naar de algemene herstellingsvoorwaarden die ter beschikking gesteld worden bij zijn bestelling(en) en op de website www.auto5.be.

De klant zal de mogelijkheid hebben om een moment naar keuze voor zijn afspraak aan het Auto5 center van zijn keuze mee te delen. Alhoewel het rekening houden met het moment dat meegedeeld werd door de klant geen verbintenis tot beschikbaarheid inhoudt voor Auto5, zal Auto5 zich inspannen om de montage / herstelling prestaties uit te voeren naar de wensen van de klant. Indien het tijdsblok niet beschikbaar is, zal het geselecteerde Auto5 center de klant per telefoon contacteren om een nieuwe afspraak te maken.

ARTIKEL 4 : TARIEVEN

De producten worden geleverd tegen het tarief dat in voege is en dat terug te vinden is op de website op de dag van de registratie van de bestelling door Auto5. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, netto en alle taksen inbegrepen (BTW inbegrepen). De prijzen omvatten niet de eventuele verzendingskosten, het transport en de levering. De consument wordt van tevoren op de hoogte gebracht van deze eventuele verzendingskosten, en deze worden extra gefactureerd in functie van de optie die door de klant gekozen werd.

Leveringskosten worden aan de prijs van de bestelde goederen toegevoegd. Het bedrag wordt bepaald door het aantal, het gewicht en de afmetingen van het/de product(en) en door de leveringswijze en plaats gekozen door de klant.

De getoonde prijzen zijn enkel geldig voor een aankoop op afstand en in geen geval voor een aankoop in de winkel.

De ecotaks voor de recyclage van bepaalde producten wordt duidelijk vermeld in het bestellingsoverzicht. Deze ecobijdrage is, al naar het geval, conform met de regelgeving in voege, en is al inbegrepen in de prijs van het product of wordt toegevoegd aan de prijs van het product.

Auto5 behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik haar tarieven te wijzigen door een eenvoudige wijziging van de internet site www.auto5.be.

ARTIKEL 5 : VERZENDKOSTEN

Voor elke bestelling zal een bedrag voor de verzendkosten aangerekend worden, behalve voor bepaalde productcategorieën die gratis aan huis en/of op een afhaalpunt worden geleverd, zoals aangegeven op de productfiche in kwestie. Indien de productfiche dus niet uitdrukkelijk aangeeft dat het product gratis wordt geleverd, zal de bestelling dus aanleiding geven tot het aanrekenen van leveringskosten aan de hieronder vermelde gebruikelijke kosten.De hoogte van het bedrag van de verzendkosten wordt bepaald door het gewicht en het totale volume van de bestelling en door de wijze van levering, voor heel België.

Het bedrag van de verzendkosten wordt ook vermeld in het winkelmandje, in het samenvattende overzicht van de bestelling, en op de factuur. De verzendkosten worden toegevoegd aan de prijs van de bestelde goederen.

ARTIKEL 6 : BETALINGSVOORWAARDEN

6.1

De Auto5 website maakt het voor de klant mogelijk om bepaalde producten en diensten te reserveren mits betaling van het volledige bedrag. De klant kan daarna deze goederen afhalen, uitsluitend in het door hem gekozen Auto5 center, binnen de voorgestelde termijn en conform met de algemene voorwaarden van Auto5.

De volledige prijs is contant betaalbaar op de dag van het plaatsen van de bestelling door de klant en volgens volgende modaliteiten:

Auto5 is niet gehouden aan het leveren van de door de klant bestelde producten indien de bestelling niet volledig betaald werd.

De betalingen zullen pas als definitief beschouwd worden na effectieve inning van de verschuldigde sommen door het bedrijf. Bij een betaalincident (diefstal of weigering van de bankkaart…), zal de bestelling onmiddellijk geschrapt worden.

Auto5 gebruikt het beveiligde betaling protocol SSL. Het SSL protocol is een versleutelingssysteem voor het invoeren en doorzenden van bankgegevens. Bij de betaling wordt de klant automatisch geleid naar website van de bankpartner van Auto5. De bankgegevens worden niet doorgestuurd via het Auto5 systeem. Auto5 ontvangt nooit de bankgegevens en bewaart op geen enkel ogenblik de bankgegevens.

De levering zal pas gebeuren na de werkelijke inning van de sommen door het bedrijf. De klant wordt ingelicht dat de termijn die op de bevestigingsmail van de bestelling staat slechts aanvangt bij de werkelijke inningsdatum van de sommen door het bedrijf.6.2

De voorschotfactuur (succursalen) / het overzicht van de bestellingen (franchise centra) is beschikbaar in de klantenrekening de dag na de betaling van het voorschot. De definitieve factuur wordt aan de klant overhandigd bij het afhalen van de goederen in de winkel of bij de levering. De historiek die beschikbaar is op de website www.auto5.be kan op elk ogenblik door Auto5 verwijderd worden, zonder dat ze hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

7- E-RESERVATIEDIENST

7.1-Modaliteiten van de e-reservatiedienst

 

De Klant kan een product en/of prestatie online reserveren op de website www.auto5.be en nadien in het center kopen. Het gebruik van deze dienst is geen verkoop maar een eenvoudige reservatie van een product zonder aankoopverplichting. Deze e-reservatiedienst is enkel van toepassing op de producten en prestaties met vermelding “Reserveer en betaal in een Auto5 center”. De e-reservatie van een product in een center impliceert geen online betaling. De betaling wordt uitgevoerd in het center dat door de klant werd uitgekozen voor de afhaling indien deze beslist om het product te kopen.

 

De e-reservatie gebeurt in verschillende stappen:

 • De Klant kiest deze dienst bij de bevestiging van zijn reservatie.
 • De Klant is verplicht een Auto5 center te kiezen uit de lijst die hij/zij krijgt bij het ingeven van een postcode. Daar hij/zij het product afhalen, eventueel laten monteren, en betalen indien de Klant beslist om het product te kopen.
 • De Klant moet de volgende gegevens nakijken om van deze dienst te gebruiken: naam, voornaam, e-mailadres en Gsm-nummer (afhankelijk van de contactkeuze) en nadien de Algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden.
 • De Klant moet het product in zijn winkelmandje toevoegen en de reservatie bevestigen.
 

De Klant wordt per SMS en per e-mail geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product in het center dat de klant gekozen heeft bij de reservatie. Het is dus noodzakelijk om een telefoonnummer op te geven. Een dag voor het product beschikbaar is, krijgt de Klant een herinnering per SMS. Het center kan de Klant waarschuwen indien het product ongeschikt is voor zijn/haar voertuig en behoudt zich het recht voor om de reservatie te annuleren indien het product technisch ongeschikt is voor het voertuig en deze kan beschadigen.7.2- Voorwaarden en beperkingenDe Klant kan tot drie (3) lopende reservaties per persoon uitvoeren voor een minimum van een (1) euro en een maximum van een totale waarde van driehonderd (3000) euro per reservatie.

Indien de Klant voor deze dienst kiest zal hij/zij het reservatienummer uit het bevestigingsbericht en een identiteitsbewijs moeten voorleggen bij de afhaling van het product in het Auto5 center die gekozen werd bij de reservatie. De e-reservatiedienst is beschikbaar in de deelnemende Auto5 centra in België. Het gereserveerd pakje is beschikbaar voor de klant gedurende twee (2) dagen na de melding van het Auto5 center per e-mail of SMS dat het product beschikbaar is.

De Klant heeft de mogelijkheid om het/de gereserveerde product/producten op te halen gedurende de termijn van twee (2) dagen, maar eens het termijn verstreken, wordt de reservatie automatisch geannuleerd indien de Klant zijn/haar product(en) niet heeft gekocht. Het product wordt dan opnieuw ter verkoop aangeboden en is dus niet meer beschikbaar voor afhaling door de Klant.

De Klant kan niet meer dan drie (3) annulaties van reservaties per maand maken. In onderhavig geval zal de Klant geen toegang meer hebben tot de dienst tot het einde van de dertig (30) kalenderdagen. De “kalenderdagen” zijn alle dagen van de kalender (van maandag tot en met zondag). Rekening houdend met de aard van de dienst zal de Klant geen kosten dragen voor het gebruik van deze dienst en/of de annulering ervan.7.3- Prijs van de producten en beschikbaarheidgelden op de dag van de e-reservatie van het Product op de website. Auto5 kan niet garanderen dat de prijzen in het center dezelfde zijn als die op de website www.auto5.be De prijs die moet worden betaald door de Klant id dus die dat van toepassing is op de dag van de aankoop van het gereserveerd product in het center. Klachten hierover kan niet worden ingediend.

Om de beschikbaarheid van onze producten te waarborgen voor het geheel van onze klanten, onder andere in het kader van promotionele acties, behoudt Auto5 zich het recht voor om de behandeling van de hele of een deel van de e-reservatie te weigeren vanwege legitieme redenen zoals een abnormaal bevonden aanvraag t.o.v. het aantal producten die gewoonlijk worden gereserveerd door de Klant, in geval van frauduleuze of onrechtmatige daad of in geval van het niet nakomen van de voorwaarden verbonden aan deze dienst door de Klant.

Bovendien wordt de beschikbaarheid van de producten door Auto5 meegedeeld op het moment van de bevestiging van de reservatie door de Klant. In dit kader is de Klant bewust dat de beschikbaarheid van de Producten ter informatie vermeld wordt en dat deze, ondanks de regelmatige update van de stockinformatie, kan verschillen van de reële stock van Auto5 gezien producten kunnen worden verkocht tussen het moment van de reservatie door de Klant en de bevestiging van de e-reservatie door het Auto5 center.

Indien de voorraad uitgeput raakt, zal het Auto5 center de klant hiervan per telefoon of e-mail op de hoogte brengen om de inhoud van de reservatie te wijzigen of om de reservatie op verzoek van de Klant gedeeltelijk of volledig te annuleren.7.4- Annulatie van de e-reservatieDe klant heeft de keuze om het gereserveerd product wel of niet af te halen in het Auto5 center.

De Klant kan zijn e-reservatie rechtstreeks annuleren in het betrokken Auto5 center of in het Contactcenter voor klanten per e-mail: ordermanagement@auto5.be.

Gezien het hier om een simpele online reservatie gaat en geen online verkoop, geniet de Klant ook niet van het  herroepingsrecht voorzien in de consumentenwet in het kader van verkoop op afstand.7.5- EigendomsoverdrachtDe e-reservatie van een artikel door de Klant impliceert geen overdracht van eigendom. Bijgevolg behoudt Auto5 de volledige eigendom van de verkochte producten tot de betaling door de Klant van het volledige bedrag, inclusief alle belastingen.

ARTIKEL 8 : LEVERING

8.1 Algemene leveringsmodaliteiten

Het bedrag van de verzendkosten wordt aangegeven in het winkelmandje, het overzicht van de bestelling is op de factuur.

De door de Klant bestelde Producten worden uitsluitend in België geleverd.

De producten worden geleverd binnen de termijnen aangegeven in het samenvattend overzicht van de bestelling, afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat de Klant heeft ingegeven op onze Website bij het plaatsen van de bestelling, of in het Auto5-center dat de Klant heeft opgegeven, indien de Klant voor deze laatste optie gekozen zou hebben.

De termijnen die aangegeven worden in het winkelwagentje, zijn gemiddelde termijnen die overeenkomen met de gebruikelijke termijnen die nodig zijn voor het vervoer en de verwerking van de verzending.

De door de Klant bestelde Producten kunnen worden gevolgd in diens persoonlijke ruimte, in de rubriek "Mijn Account".

In het geval van een levering in een Auto5-center, zal de Klant, zodra de bestelling door Auto5 werd gevalideerd, het traject van zijn bestelling rechtstreeks in zijn persoonlijke ruimte kunnen volgen. De verschillende stadia die de bestelling doorloopt zijn de volgende:


 • Nieuwe bestelling: Bestelling opgenomen in ons systeem.
 • Bestelling in uitvoering: Bestelling wordt verwerkt.
 • Bestelling afgehandeld: Bestelling geleverd.
 • Bestelling geannuleerd: Bestelling geannuleerd.
 • Bestelling wordt voorbereid: Bestelling wordt voorbereid door het logistieke team.
 • Verzonden: Bestelling verzonden vanuit onze magazijnen & op weg naar uw plaats van levering.
 • Beschikbaar in de winkel: De bestelling kan opgehaald worden in uw Auto5-center.

In het geval van levering aan huis, en wanneer de bestelling door NORAUTO wordt gevalideerd, is het bij sommige transporteurs mogelijk voor de Klant om het traject van de bestelling op te volgen. Auto5 zal dan het volgnummer van de transporteur doorgeven. In het tegenovergestelde geval kan de Klant de status van zijn bestelling opvolgen in "Mijn Account".

Auto5 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebeurtenissen waarop het geen invloed heeft, zoals gevallen van overmacht, waardoor de levering van de bestelde producten kan worden vertraagd of verhinderd.

Auto5 zal zijn uiterste best doen om de Producten in één keer te leveren. De Klant wordt echter op de hoogte gebracht van het feit dat de producten in meerdere keren kunnen worden geleverd. In het geval van meerdere bestellingen met verschillende verzendtermijnen, wordt de verzendtermijn van de bestelling in ieder geval gebaseerd op het product met de langste verzendtermijn.

Bij vertraging bij de levering zal Auto5 contact opnemen met de klant om hem een keuze voor te stellen:

 • een nieuwe leveringstermijn
 • of een vervangingsproduct
 • of de annulering van de bestelling.


8.2 Leveringsmodaliteiten bij een Auto5 centerIndien de klant kiest voor een afhaling in de winkel zullen het bestelnummer en de identiteitsbewijs van de klant moeten voorgelegd worden door de klant bij de afhaling in het Auto5 center dat hij op de dag van zijn bestelling gekozen heeft.

Bij een afhaling “binnen de 2 uur” in een center en indien deze leveringsmodaliteit voorgesteld wordt, zal de klant ingelicht worden over de beschikbaarheid van het product in het door hem gekozen center. De afhaling binnen 2 uur geldt enkel voor producten die in voorraad zijn bij het door de klant gekozen center. AUTO5 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor waargenomen voorraadfouten bij het opzij zetten van producten die binnen 2U beloofd zijn.

Het center mag de klant verwittigen indien het product niet aangepast is aan zijn voertuig en heeft het recht om de bestelling te schrappen indien het voor zijn voertuig gekozen product technisch onaangepast is en er risico tot beschadiging is.

Indien het product niet in het center beschikbaar is, kan de klant zijn bestelling rechtstreeks wijzigen of annuleren bij het betrokken center of via het online contactformulier “Mijn bestelling”. Bij annulering zal de bestelling aan de klant terugbetaald worden binnen de veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de melding van annulering van de bestelling door Auto5.

In het kader van een levering in een Auto5 center en op voorwaarde dat de klant een prestatie in de werkplaats heeft onderschreven bij zijn bestelling, zal de klant bij het onthaal in de werkplaats volgende bewijsstukken moeten voorleggen: een geldig identiteitsbewijs en een grijze kaart die overeenstemt met het voertuig waarop de prestaties uitgevoerd worden

Het Auto5 center van afhaling is verplichtend het Auto5 center dat de klant gekozen heeft de dag dat hij zijn bestelling geplaatst heeft.

Het pakket is ter beschikking van de klant gedurende vijf (5) weken (35 kalenderdagen) vanaf het ogenblik dat het Auto5 center per e-mail gemeld heeft dat het product beschikbaar is. De klant kan het(de) bestelde artikel(s) gedurende deze termijn afhalen, maar na deze termijn van 35 kalenderdagen zal het feit dat de klant het(de) artikel(s) niet afgehaald heeft, door Auto5 beschouwd worden als een weigering vanwege de klant om de bestelling af te halen. Auto5 zal dan ontheven zijn van zijn verplichting om de bestelde artikels af te leveren. De « kalenderdagen » zijn alle dagen van de kalender (van maandag tot zondag inbegrepen).

De klant is gehouden om de staat van de geleverde producten te controleren en zich van de conformiteit van de bestelling te vergewissen.

Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van levering zonder nauwkeurig omschreven voorbehoud en de aanvaarding van de producten, erkent de klant dat hij de goederen in een staat ontvangen heeft die hem voldoening schenkt.


8.3 Levering aan huisDe Klant verbindt zich ertoe om tijdens het plaatsen van de bestelling alle informatie door te geven die nodig is voor de goede afhandeling daarvan, en met name een telefoonnummer waarop de transporteur hem in de loop van de dag kan bereiken.


Op het moment van levering moet de Klant, indien dit gevraagd wordt, een identiteitsbewijs kunnen voorleggen.


Indien de Klant kiest voor levering aan huis, en in geval van afwezigheid op de dag van levering, zal de transporteur een bericht achterlaten. De Klant zal de instructies van de transporteur in dit bericht naleven om samen met hem het opsturen of afhalen van de producten te regelen.


Indien de Producten niet in ontvangst worden genomen, of binnen de door de transporteur gestelde termijn worden opgehaald bij het transportbedrijf, dan zullen de Producten automatisch naar de Onderneming worden teruggestuurd.


In geval van moeilijkheden met de transporteur moet de Klant hier de Onderneming binnen dezelfde termijn per e-mail van op de hoogte brengen.


De Klant dient de staat van de geleverde Producten te controleren en zich ervan te vergewissen dat deze overeenkomen met hetgeen besteld werd.


Indien er een probleem wordt vastgesteld (beschadiging, ontbrekende producten, enz.) moet de klant hier melding van maken op de leveringsbon. De transporteur moet dit formulier mede ondertekenen en de Klant moet een kopie van dit document bewaren.


Opmerkingen moeten binnen de drie (3) dagen na ontvangst van het product per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar de transporteur en Auto5 worden doorgestuurd. In geval van schade moet de Klant het beschadigde product weigeren van de transporteur en "weigering door schade" op de leveringsbon van de transporteur vermelden. Indien de Klant dit niet doet, kan de transporteur niet meer aansprakelijk worden gesteld.


Na deze termijn van drie (3) dagen, en indien deze formaliteiten niet nageleefd worden, worden de Producten geacht geleverd te zijn vrij schade of anomalieën ingevolge het transport en zal elke klacht die tegen de Onderneming wordt ingesteld, onontvankelijk worden beschouwd.


Door de leveringsbon te ondertekenen zonder het maken van enig voorbehoud, en de producten te aanvaarden, erkent de Klant de goederen te hebben ontvangen zonder enige schade of anomalieën ingevolge het transport, en dat de producten in goede staat zijn.


Indien de levering niet correct is op vlak van kwaliteit of kwantiteit, moet de Klant hier Auto5 van op de hoogte brengen. Dit moet gebeuren door het sturen van een e-mail naar ordermanagement@auto5.be. De Klant dient in deze e-mail ook de referentie van de bestelling door te geven.


ARTIKEL 9 : OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN DE RISICO’S

9.1 Bij verkoop van productenDe producten blijven eigendom van het bedrijf tot aan de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden.

Daarentegen wordt het risico op verlies en ontwaarding van producten overgedragen vanaf de levering en ontvangst van de producten door de klant.9.2 Bij dienstverleningDe overdracht van het risico zal gebeuren bij de overdracht van het voertuig aan de mekanieker en zal ophouden bij het parkeren van het voertuig op het einde van de dienstverlening. De klant is er zich van bewust dat, bij het parkeren in een publieke parking, hij Auto5 niet verantwoordelijk kan stellen voor gelijk welke schade aan zijn voertuig die veroorzaakt wordt tijdens het parkeren.

ARTIKEL 10 : RECHT OP HERROEPING

Voor elke aankoop gedaan op Auto5.be

Voor contracten voor de aankoop van goederen op Auto5.be heeft de Klant een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de levering van de producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen op het geheel of een deel van de bestelling. Hij heeft vervolgens een termijn van 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, om de goederen terug te sturen naar het Onderneming voor terugbetaling. De Klant hoeft zich hiervoor niet te verantwoorden en zal geen boetes moeten betalen, met uitzondering van de eventuele kosten voor het terugsturen.

De verzendkosten voor het terugsturen van het product naar een Auto5-center worden door de Onderneming betaald. In bepaalde gevallen, en voor bepaalde producten, kan de Klant de producten terugbrengen naar het afhaalpunt, of via de post terugsturen naar het platform. In deze gevallen zijn de verzendkosten van de retourzending voor rekening van de Klant. Om de retourzending te doen, dient de Klant vooraf eerst contact op te nemen met de Klantendienst van Auto5 (via het contactformulier "Het intrekken van een internetbestelling" dat beschikbaar is op de website www.auto5.be) om te weten of deze producten moeten worden teruggebracht naar een Auto5-center of naar een afhaalpunt, of per post verstuurd moeten worden naar het platform met de volgende adresgegevens:


NORAUTO Centre 9902 - Plateforme E-Commerce 571 rue de la Louvière 59810 Lesquin Frankrijk

De Klant moet aangeven voor welke goederen het herroepingsrecht wordt ingeroepen, evenals het nummer van de bestelling. De Klant zal de factuur (of facturen) bijvoegen die betrekking heeft (hebben) op de geretourneerde producten, evenals de eventuele bewijsstukken die door de Klantendienst worden gevraagd.

Indien deze documenten zouden ontbreken, kan de retournering van het product niet binnen de normale termijnen worden verwerkt. De producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, in perfecte staat zijn (niet beschadigd, vuil of onvolledig) en vergezeld worden van alle accessoires en eventuele handleidingen en de betreffende factuur(en). Producten die onvolledig, beschadigd of vuil worden geretourneerd, kunnen niet aanvaard worden.

In overeenstemming met de geldende regelgeving herinneren wij eraan dat het herroepingsrecht niet kan worden ingeroepen voor gepersonaliseerde producten (bv. nummerplaten, banden gemonteerd op velgen, hoezen/tapijten op maat, zelfklevende folies op maat, enz.)

Indien de Klant aan bovenstaande bepalingen voldoet, verbindt Auto5 zich ertoe om de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het (de) geretourneerde Product(en) te vergoeden. De terugbetaling zal gebeuren door het crediteren van de bankrekening van de gebruikte kaart.


Voor bepaalde producten (alternatoren, starters en transmissie) kan het oude artikel het voorwerp uitmaken van een consignatie (voor een bedrag identiek aan dat van de bestelling). De klant wordt op de hoogte gebracht van deze consignatie en het bedrag ervan op de productfiche van het product op de Website. Om aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van de consignatie moet de klant zijn oude artikel terugbezorgen: ofwel terugbrengen naar een Auto5-center indien de klant heeft gekozen voor een levering van het nieuwe product in een Auto5-center, ofwel terugsturen naar het e-commerce-platform indien de klant heeft gekozen voor een levering op een afhaalpunt of aan huis. Ongeacht de wijze waarop het geconsigneerde artikel wordt terugbezorgd, zal de factuur van de bestelling worden gevraagd om een terugbetaling te krijgen van het geconsigneerde artikel, en moet het geretourneerde artikel volledig zijn. De geconsigneerde artikelen moeten in de verpakking van het nieuwe product aan ons worden geretourneerd. De Klant zal zijn terugbetaling verkrijgen binnen een termijn van 1 maand na teruggaaf van het artikel in het center of na ontvangst van het artikel door het e-commerce platform.Voor elke aankoop in een Auto5-winkel.


De klant heeft het recht op herroeping, zonder vergoeding en zonder opgave van motief, binnen de 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum van het goed of van de afsluiting van het dienstverleningscontract.

Indien meerdere goederen eenmaal besteld werden door de klant maar afzonderlijk geleverd werden, is de herroepingstermijn 90 dagen, te rekenen vanaf de levering van het laatste goed. Wanneer een goed geleverd wordt in meerdere onderdelen of loten, is de herroepingstermijn 90 dagen vanaf de levering van het laatste lot of het laatste onderdeel.

De klant mag zijn herroepingsrecht uitoefenen op heel de bestelling of op een deel ervan.

Om de goederen terug te sturen, kan de klant vooraf contact opnemen met de klantendienst van Auto5 via het contactformulier “Uw bestelling”, beschikbaar op de website Auto5.be of rechtstreeks naar een Auto5 center gaan om zijn aanvraag tot herroeping in te dienen door het modelformulier voor herroeping beschikbaar HIER. Het nummer van de bestelling moet verplicht aangeduid worden. Een product moet in geen geval teruggezonden worden naar de hoofdzetel van Auto5.

Bij het melden van zijn herroeping, moet de klant vermelden welke product(en) hij wil terugzenden wegens herroeping en tevens het nummer van de bestelling. De klant moet de factu(ur)(ren) met betrekking tot de teruggezonden producten bijvoegen en de eventuele bewijsstukken die de klantendienst of het Auto5 center aan de klant zal meedelen. Bij afwezigheid van deze documenten, zal de terugname van het product niet binnen de normale termijnen kunnen afgehandeld worden.

De producten moeten teruggezonden worden in hun originele verpakking, in perfecte staat (niet gebruikt, beschadigd, vuil of onvolledig) en vergezeld zijn van alle accessoires, eventuele handleidingen en van de betrokken factu(ur)(ren). De teruggezonden artikelen die onvolledig, beschadigd, geschonden, gebruikt of vuil zijn kunnen niet teruggenomen worden.

De terugbetaling van de producten en de standaard leveringskosten zal gebeuren binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de melding door de klant van zijn herroeping, onder voorbehoud van een goede terugzending binnen de voorwaarden hiervoor vermeld. Auto5 is niet gehouden om de bijkomende leveringskosten terug te betalen indien de klant uitdrukkelijk gekozen heeft voor een andere leveringswijze dan de minder dure standaard levering voorgesteld door Auto5.

Auto5 zal de klant langs dezelfde weg terugbetalen als diegene die door de klant gebruikt werd als betaalmiddel.

Auto5 behoudt zich evenwel het recht voor om de klant terug te betalen met een ander betaalmiddel, onder voorbehoud van het akkoord van de klant en zonder bijkomende kosten voor deze laatste.

Alleen de kosten van terugzending blijven ten laste van de klant, alsook de eventuele ontwaardingen ten gevolge van de behandeling van de goederen (andere dan deze nodig om de aard, de karakteristieken en de goede werking van de goederen vast te stellen).

Bepaalde artikelen (alternatoren, starters en overbrenging) kunnen in aanmerking komen voor statiegeld op het oude product (identiek aan dit van de bestelling). De klant wordt geïnformeerd over dit statiegeld en het bedrag ervan op de artikelfiche van het product voorgesteld op de website. Om de terugbetaling van het statiegeld te krijgen, moet de klant zijn oud artikel terugbrengen naar een Auto5 center. De factuur van de bestelling zal gevraagd worden voor de terugbetaling van het statiegeld en het teruggebrachte artikel moet volledig zijn. De artikelen met statiegeld moeten ons bezorgd worden in de verpakking van het nieuwe product. De klant beschikt over een termijn van één maand om zijn terugbetaling te krijgen, te rekenen vanaf de teruggave van het artikel in het center.Uitzonderingen:

Er zal geen enkele herroepingstermijn toegekend worden op gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld: autoplaten, banden gemonteerd op een velg, overtrekken/tapijten op maat, enz.).

Worden eveneens uitgesloten uit het recht van herroeping: de dienstencontracten, nadat de dienst volledig uitgevoerd werd, indien de uitvoering opgestart werd met een voorafgaand akkoord van de klant, die eveneens erkend heeft dat hij het recht op herroepingsverliest van zodra het contract volledig werd uitgevoerd door Auto5.

ARTIKEL 11 : VERANTWOORDELIJKHEDEN EN WAARBORG

11.1 VerantwoordelijkheidDe producten voorgesteld op de website www.auto5.be zijn conform met de geldende Belgische wetgeving.

De klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun bewaring en/of hun gebruik.

De klant is eveneens alleen verantwoordelijk voor de keuze van de producten en meer bepaald voor de selectie van de producten. Het is dan ook aan de klant om de compatibiliteit van de producten met zijn voertuig na te gaan.

Daarenboven, rekening houdend met de techniciteit van bepaalde verkochte producten, moet de klant strikt de technische voorschriften en de veiligheidsaanbevelingen van de fabrikant respecteren, namelijk in verband met de opslag, de montage en het gebruik van de producten.

Auto5 kan niet als verantwoordelijk beschouwd worden voor de eventuele schadelijke gevolgen waarmee de klant zou kunnen geconfronteerd worden ten gevolge van de installatie van de producten die hij aangeschaft heeft. Hij is gehouden om zich te richten naar de gebruiksaanwijzing en/of de montagevoorschriften geleverd met het bestelde product. Er wordt gepreciseerd dat het de taak van de klant is om de karakteristieken van zijn voertuig te controleren alvorens een bestelling te plaatsen.

De foto’s en illustraties die getoond worden bij de producten op de website www.auto5.be hebben geen contractuele waarde en kunnen de verantwoordelijkheid van Auto5 niet aanspreken. Het bedrijf raadt de klant aan om zich te richten tot de productfiche en namelijk de beschrijving om er de precieze karakteristieken van te kennen. De informatie die verstrekt wordt bij deze beschrijvingen is afkomstig uit verschillende bronnen (gebruiksaanwijzingen fabrikanten…). Bij twijfel of voor bijkomende inlichtingen kan de klant zich richten tot de klantendienst van Auto5.

AUTO5 houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

Auto5 zal niet verantwoordelijk noch in gebreke geacht worden voor vertragingen of niet uitvoering ten gevolge van een geval van overmacht gewoonlijk erkend door de Belgische rechtspraak.11.2 WaarborgWettelijke waarborgDe klant geniet van de wettelijke conformiteitswaarborg voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat op het ogenblik van de levering van zijn artikel en dat opduikt binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering. In dit geval kan de klant ofwel de herstelling of de vervanging van zijn artikel eisen, en indien geen van deze oplossingen mogelijk is, ofwel een gepaste korting op de prijs of het ontbinden van het contract, volgens de voorwaarden voorzien door de wet.

Elk conformiteitsgebrek, vastgesteld in de eerste 6 maand, te rekenen vanaf de aflevering van het goed, wordt verondersteld te bestaan sinds de aflevering van het goed. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

Na de eerste 6 maand zal de consument, bij betwisting van de verkoper over de niet-conformiteit, moeten bewijzen dat het conformiteitsgebrek bestond op het ogenblik van de aflevering van het goed.

De klant geniet eveneens van de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken. De verborgen gebreken worden gedurende twee jaar gewaarborgd, met uitsluiting van slijtage.

Om te genieten van de wettelijke waarborg dient de klant naar een Auto5 center te gaan met het kassaticket of de factuur,of de dienst na verkoop van Auto5 te verwittigen via het contactformulier “Uw bestelling” beschikbaar op de website www.auto5.be ten laatste binnen de twee maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij het conformiteitsgebrek vastgesteld heeft. De dienst na verkoop van Auto5 zal de klant inlichten over de te nemen stappen.Commerciële waarborgBuiten de wettelijke waarborg, kunnen de producten aangeboden op de website genieten van de fabriekswaarborg in functie van de betrokken producten en merken. Wanneer deze waarborg toegekend wordt, kan ze verschillend zijn al naargelang het product (duur,…), het merk en de leveranciers. Er wordt gepreciseerd dat het bedrijf geen enkele bijkomende waarborg toevoegt aan deze van de fabrikant.

Om op de producten te kunnen genieten van de waarborg van de fabrikant, moet de aankoopfactuur van de producten verplicht bewaard worden.

Gedurende de waarborgperiode zal de klant, om zijn rechten te doen gelden en om elke ongeldigheid van zijn acties te vermijden, het bedrijf per e-mail of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs inlichten over het bestaan van de gebreken binnen een termijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de vaststelling. De klacht zal doorgespeeld worden aan de fabrikant die zal oordelen over de ontvankelijkheid en dit desgevallend na een expertise.

Auto5 stelt eveneens uitgebreide commerciële waarborgen voor op talrijke producten:

 • Norauto accu’s: 3 jaar,
 • Bagagekoffers Norauto: 5 jaar,

De contractuele waarborgen dekken in ieder geval niet:

 • de vervanging van verbruiksgoederen;
 • de uiterlijke gebreken vastgesteld na het aanvaarden van de bestelling
 • het abnormaal of niet conform gebruik van de producten. We nodigen u in dit verband uit om aandachtig de gebruiksaanwijzing geleverd met de producten te raadplegen;
 • de pannes veroorzaakt door toebehoren (voedingskabels...) ;
 • de gebreken en hun gevolgen veroorzaakt door een gebruik niet conform aan dit waarvoor het product bestemd is,
 • de gebreken en hun gevolgen te wijten aan elke externe oorzaak,
 • de interventies en herstellingen door een derde uitgevoerd op het product.
 • de accu’s waarvoor het defect het gevolg is van een slechte werking van de laadkring (auto/moto) of het niet respecteren van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften bij fietsen en motorfietsen met elektrische ondersteuning.


Waarborg op diensten.Auto5 verbindt er zich toe om gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de prestatie, de dienst na verkoop te verzekeren op de prestaties die zij geleverd heeft. Deze waarborg is beperkt tot 3 maanden voor het uitlijnen en de geometrie. Voor de airco is de waarborg beperkt tot 6 maand. Bij een belangrijk lek met verlies van gas, binnen de 7 dagen, zal de prestatie voor het onderhoud terugbetaald worden, enkel de diagnose zal aangerekend worden.

De waarborg is in elk geval beperkt tot ofwel de herstelling van ontoereikende diensten (alle kosten zoals vervoer, verzekering, enz. blijven ten laste van de klant), ofwel tot de uitgifte van een equivalente credit nota, naar keuze van Auto5.Waarborg over het algemeen

De waarborg vervalt indien de onderhoudsvoorschriften niet werden gerespecteerd, door abnormaal gebruik door de klant of indien de klant veranderingen heeft aangebracht zonder formele instemming van Auto5.

De waarborg is in elk geval beperkt tot ofwel de herstelling van ontoereikende diensten (alle kosten zoals vervoer, verzekering, enz. blijven ten laste van de klant), ofwel tot de uitgifte van een equivalente credit nota, naar keuze van Auto5.

Auto5 is niet verantwoordelijk in geval van diefstal of beschadiging en zal in geen geval verplicht kunnen worden om in deze gevallen een vervanging aan te bieden.

Door het aanvaarden van de aangeboden garanties van Auto5, en de voorwaarden, doet de klant afstand van alle vorderingen tegen Auto5 voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de goederen of diensten die door Auto5 geleverd werden onder de verplichte wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 12: DE GARANTIE VOOR DE BESTE PRIJZEN.

Dit aanbod, strikt beperkt tot de producten en buiten de dienstverlening (bijvoorbeeld: plaatsen van banden, standaard uitlaten en katalysatoren, schokdempers (buiten vering), remblokjes, remschijven, rem kits achteraan, armen, kogelscharnieren voor ophanging en besturing, enz.).

Voor de producten die genieten van dit aanbod, indien de klant een lager tarief vindt in een fysieke concurrerende winkel (dus geen webshop) in België binnen een straal van 30km van het Auto5 center waar de aankoop heeft plaatsgevonden en indien de prijzen in euro vermeld zijn (met uitsluiting van alle websites voor verkoop per opbod, van omruiling, van kleine aankondigingen tussen particulieren en/of professionelen), zal Auto5 u het verschil terugbetalen onder volgende voorwaarden:

 • De klant moet zijn aankoop bij Auto5 bewijzen, in een center of op de website Auto5.be, door een aankoopbewijs voor te leggen (kasticket of aankoopfactuur Auto5).
 • De klant moet zijn aanvraag tot terugbetaling inbrengen bij een Auto5 center of op de website Auto5.be, binnen de 15 dagen na zijn aankoop.
 • De klant moet, samen met zijn aanvraag, de elementen meedelen waaruit kan afgeleid worden dat hij hetzelfde product gevonden heeft tegen een lager tarief dan dit van Auto5 (bv. : folder binnen de geldigheidsperiode, bestek, pro forma factuur, …).
 • De aanvraag tot terugbetaling vanwege de klant moet een strikt identiek artikel betreffen (nieuw, van hetzelfde merk, afmeting, model, referte en verpakking), verkocht onder dezelfde voorwaarden en betrekking hebben op eenzelfde aantal producten identiek met dit aangekocht bij Auto5.
 • De prijs bij de concurrent moet de prijs zijn toegepast voor het groot publiek en zal geen verminderde prijs zijn om promotionele redenen, solden, uitzonderlijke kortingen, kortingsbons ...

Indien de terugbetalingsvoorwaarden vervuld zijn binnen de termijn van 15 dagen na aankoop op de website Auto5.be, zal Auto5 overgaan tot de terugbetaling van het verschil binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bewijsstukken.

De terugbetaling van het verschil zal uitgevoerd worden door een credit op de bankrekening of in speciën, naar keuze van Auto5.

Auto5 hecht een zeer groot belang aan de waarborg. Zijn dus uitgesloten: de prijzen voorgesteld door verkopers die niet beschikken over verkoop en dienstverleningspunten in België en die zich beperken tot het afleveren van producten bij de klant of op een onafhankelijk montagepunt.

ARTIKEL 13 : MILIEU

In verband met elektrisch en elektronisch afval, stelt Auto5 een specifiek collectesysteem ter beschikking van zijn klanten in de Auto5 centers.

Auto5 stelt eveneens een collectepunt voor batterijen en accu’s ter beschikking van zijn klanten in de Auto5 centers.

Het vervoer naar de Auto5 centers is ten laste van de klant.

ARTIKEL 14 : PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van de site www.auto5.be gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Onderneming Auto5, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking.


Deze gegevens kunnen met name verzameld worden wanneer er producten of diensten besteld wordt, wanneer een opinie of een commentaar gepost wordt, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u zich inschrijft voor een getrouwheidsprogramma of een marketingactie. De velden met een sterretje zijn verplicht in te vullen.


Zonder bewijs van het tegendeel zijn de gegevens die bewaard worden door de Onderneming het bewijs van alle transacties. De verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van de website www.auto5.be kunnen statistisch en automatisch verwerkt worden met als voornaamste doelen de uitvoering van de bestellingen van klanten, hen informatie over onze producten en diensten te bezorgen, hen te laten genieten van de voordelen van ons getrouwheidsprogramma en, nadat wij hun voorafgaand akkoord hebben gekregen, hen commerciële informatie en aanbiedingen toe te sturen. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van Auto5. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan de onderneming Mobivia Groep (moederbedrijf van de onderneming Auto5) en aan diens filialen, evenals aan de geautoriseerde dienstverleners van Auto5 en de onderaannemers die contractueel met Auto5 verbonden zijn, en die Auto5 bijstaan bij de uitvoering van de taken die noodzakelijk zijn voor het beheer van uw account, voor de verwerking, de betaling en de verzending van uw bestellingen, en voor het versturen van commerciële informatie en aanbiedingen nadat wij hiervoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Alle bestemmelingen en onderaannemers van Auto5 bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie en zijn contractueel verplicht om het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van de persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben te verzekeren, en om deze gegevens uitsluitend te gebruiken wanneer Auto5 dit vraagt bij de uitvoering van de taken die hen zijn toevertrouwd.


U kunt ten overstaan van Auto5 de volgende rechten uitoefenen: recht van toegang, recht van rectificatie, recht op beperking, recht van uitwissing, recht van gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van gerechtvaardigd belang. U hebt ook het recht aan te geven wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Dienst Digitale Marketing van de Onderneming Auto5, Paepsemlaan 20, 1070 Anderlecht of een mail te sturen naar privacy@auto5.be.


Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen om ons een identificatiebewijs te bezorgen. Ook kunnen wij u vragen om ons de gegevens te bezorgen die nodig zijn om uw aanvraag te behandelen.


Gelieve ons Charter over Persoonlijke gegevens te raadplegen voor meer informatie over de rechtsgronden voor de verwerking, de periode van bewaring van uw gegevens, of de regels in geval van overdracht van uw gegevens naar een plaats buiten de Europese Unie.


ARTIKEL 15 : INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website is eigendom van het bedrijf en haar partners en wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving in voege met betrekking tot de intellectuele eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website is strikt verboden en kan een namaakdelict zijn.

Daarenboven blijft het bedrijf eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom over de studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. gerealiseerd (zelfs op vraag van de klant) om diensten aan de klant te verschaffen. Het is dus voor de klant verboden om deze studies, tekeningen, modellen, prototypes enz. te reproduceren of uit te baten zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toelating van het bedrijf, dat hiervoor een financiële tegenprestatie kan vragen

.

ARTIKEL 16: ARCHIVERING VAN HET CONTRACT - BEWIJS

De geïnformatiseerde registers, bewaard in de informaticasystemen van het bedrijf Auto5 en haar partners in behoorlijke vertrouwelijkheids- en veiligheidsomstandigheden, zullen beschouwd worden als een bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die er geweest zijn tussen de partijen.

ARTIKEL 17 : BETWISTINGEN

Auto5 hecht een groot belang aan de volle tevredenheid van haar klanten. In het geval van klachten, zoeken we de meest geschikte oplossing. Toch, als u denkt dat Auto5 nog geen duidelijke oplossing heeft gevonden voor uw probleem, kan u een klacht bij de Geschillencommissie indienen via het Europees ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Alle betwistingen waartoe het huidig contract aanleiding zou kunnen geven, betreffende zowel de geldigheid, interpretatie, uitvoering, ontbinding, de gevolgen en de afloop ervan, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken volgens het algemeen recht. Alle geschillen tussen partijen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brussel voor de centers van de NV Auto5 en door de betrokken plaatselijke rechtbanken voor de centers onder franchise.

ARTIKEL 18 : NIETIGHEID EN AFWEZIGHEID VAN AFSTAND

Het feit dat Auto5 zich op een of ander moment niet beroept op de beschikkingen van deze algemene voorwaarden, mag niet geïnterpreteerd worden als een afstand om er later beroep op te doen.

In de hypothese dat een van de clausules van dit contract nietig zou zijn door een wijziging van de wetgeving of reglementering, kan dit in geen geval de geldigheid en de eerbiediging aantasten van huidige algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden.

ARTIKEL 19 : TOEPASSELIJK RECHT

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onderhavig contract wordt geregeld door en onderworpen aan het Belgisch recht.

Het is opgesteld in de Franse en Nederlandse taal. Indien het in meerdere talen zou vertaald worden, zijn het uitsluitend de Franse en Nederlandse teksten die kracht van wet hebben in geval van betwisting.

GEDRAGSCODE

Auto5 is lid  van BeCommerce en sluit zich volledig aan bij de gedragscode Becommerce. Zie gedragscode HIER

   

II- ALGEMENE HERSTELLINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De huidige algemene herstellingsvoorwaarden hebben tot doel de uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden te definiëren van de prestaties gerealiseerd door Auto5 aan de voertuigen van haar klanten in haar netwerk van autocenters.

De beschikkingen van deze algemene herstellingsvoorwaarden hebben kracht van wet tussen partijen en impliceren dus de toetreding zonder reserves van de klant tot de huidige voorwaarden. Deze toetreding is van toepassing bij de bevestiging van de bestelling door de klant via de website of in een center en de handgeschreven handtekening van de klant op de herstellingsorder.

De klant erkent dat hij er kennis van genomen heeft vóór de prestatie. De algemene herstellingsvoorwaarden zijn eveneens vermeld op de achterzijde van de herstellingsorder, en zichtbaar in elektronische versie, beschikbaar op aanvraag en op deze internet website.

Auto5 behoudt zich de mogelijkheid om de algemene herstellingsvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te wijzigen. De algemene herstellingsvoorwaarden van toepassing, zijn deze die in voege zijn op de website www.auto5.be op het ogenblik van de bestelling of voor alle bestellingen die in een center geplaatst worden, op datum van de ondertekening van de herstellingsorder. Ze hebben voorrang op alle vroegere of latere versies.

ARTIKEL 2 : UITGEVOERDE PRESTATIES

Een niet contractuele schatting van de prijs en de te realiseren prestaties wordt door Auto5 opgemaakt, uitsluitend op basis van de door de klant meegedeelde informatie en vóór een gedetailleerd onderzoek van de wagen door haar personeel. Deze schatting kan dus gewijzigd worden na grondiger onderzoek van het voertuig of bij het verwijderen van onderdelen. Bepaalde prestaties vereisen echter de verwijdering van onderdelen om met zekerheid de referentie van de onderdelen en de nodige werkuren te bepalen om de werkzaamheden te realiseren.

Hierdoor zal de prijs (BTW inbegrepen) de prijs van de onderdelen waarvoor een controle van de tarifering of een bezoek aan de werkplaats nodig is, niet omvatten.

Een bestek kan gevraagd worden bij de ploegen van Auto5. Dit bestek kan, voor bepaalde prestaties, een betalende diagnose vereisen. Deze is geldig tot aan de datum vermeld onderaan de bladzijde van het bestek. De prijs van de diagnose is terugbetaalbaar indien de prestaties uitgevoerd worden in een Auto5 center.

Auto5 verbindt er zich toe om de prestaties en de werken beschreven op de herstellingsorder te realiseren tegen de aangeduide tariefvoorwaarden, behalve in geval van overmacht of bij onmogelijkheid om zich de nodige onderdelen te verschaffen.

Auto5 informeert de klant indien het bedrag van de herstellingen de waarde van het voertuig in herstelling overschrijdt. Auto5 behoudt zich het recht voor om te weigeren om de prestatie uit te voeren bij installatie van niet gehomologeerde producten, van tweedehandsproducten, en ruimer in het geval dat de prestatie niet kan uitgevoerd worden volgens het boekje.

ARTIKEL 3 : BIJKOMENDE WERKEN

Indien, tijdens de prestatie, blijkt dat er bijkomend werk (verbonden aan de gevraagde prestatie of aan de veiligheid) moet uitgevoerd worden, informeert Auto5 de klant hiervan. Op dat ogenblik aanvaardt de klant de extra werken door zijn toestemming te geven per telefoon, per fax, sms of per e-mail. De betaling van de bijkomende werken geldt als aanvaarding ervan.

Indien er bijkomende werken, noodzakelijk voor de goede werking van het voertuig of voor het respecteren van de veiligheidsregels aan het licht gekomen zijn tijdens de werken die de klant gevraagd had en indien de klant zijn voertuig terug in bezit genomen heeft nadat hij zich verzet heeft tegen de realisatie van de werken vermeld op de factuur, onttrekt Auto5 zich aan elke verantwoordelijkheid in verband met de schade en boetes die zouden kunnen voortvloeien uit deze beslissing, zowel ten opzichte van de klant, als ten opzichte van derden, namelijk op het vlak van verplichting tot advies en resultaat.

Het telefoongesprek kan opgenomen worden als bewijsmiddel.

ARTIKEL 4 : LEVERING EN TERMIJNEN

Auto5 deelt aan de klant een uiterste leveringsdatum mee. Indien het uur, voorzien voor de levering niet kan gerespecteerd worden omwille van normaal onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van de wil van Auto5, zal Auto5 ten laatste op het voorziene uur de klant verwittigen. Er zal geen vergoeding, van welke aard ook, kunnen gevraagd worden voor een vertraging van minder dan 24 uur. Indien de levering niet heeft plaatsgevonden 48 uur na een schriftelijke ingebrekestelling vanwege de klant, zal Auto5 de klant vergoeden voor deze late levering, met een maximum van 10% van het bestelde bedrag. Het bovenvermelde artikel 3 is echter niet van toepassing in de hypothese vermeld in artikel 5 van dit document.

De leveringsdatum verbindt Auto5, behalve in geval van overmacht.

Daarentegen is het tijdstip van levering aangeduid op de herstellingsorder slechts ter inlichting gegeven en vormt het geen vast contractueel engagement. Auto5 zal zich ten zeerste inspannen om het voertuig af te leveren op het aangeduide tijdstip, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij een redelijke overschrijding van het aangeduide uur. Bij een vertraging vanwege de klant bij het afleveren van zijn voertuig, heeft Auto5 het recht om het voertuig te weigeren en/of zal er een nieuwe afspraak voorzien worden voor het overdragen van het voertuig.

De klanten kunnen gratis ingelicht worden per sms wanneer hun voertuig klaar is.

ARTIKEL 5 : BEWARING VAN HET VOERTUIG

Het bewaren van het voertuig is bijkomstig aan de herstellingsprestatie van het voertuig. De verrekening ervan is inbegrepen in het bedrag van de herstelling. Deze bewaring gebeurt uitsluitend in het belang van de klant.

Auto5 zal het toevertrouwde voertuig met de grootste zorg bewaren. Ze zal dan ook, in haar hoedanigheid van in bewaringnemer, de grootste zorg besteden aan het bewaren van het toevertrouwde voertuig. Ze zal dan ook, in haar hoedanigheid van bewaarder, aan de bewaring van het toevertrouwde voorwerp, dezelfde zorg besteden als aan de bewaring van de goederen die haar toebehoren.

De bewaarder is slechts gehouden om het bewaarde goed terug te geven in de staat waar het zich in bevindt bij de teruggave. De ontwaardingen die niet door haar zijn toegebracht blijven ten laste van de in bewaringgever.

Daarenboven is er uitdrukkelijk afgesproken tussen partijen dat er een clausule van niet-garantie bestaat voor de voorwerpen die achtergelaten werden in het voertuig. De klant zal er dan ook voor zorgen om geen aantrekkelijke voorwerpen in zijn voertuig achter te laten die zouden kunnen aanzetten tot ontvreemding door anderen.

ARTIKEL 6 : TERUGNAME VAN HET VOERTUIG DOOR DE KLANT

Auto5 ontwikkelt een concept van auto centers gebaseerd op een snel onderhoud van voertuigen. De klant moet dan ook zo snel mogelijk zijn voertuig terugnemen na het beëindigen van de prestatie en ten laatste binnen de 3 dagen die volgen op het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbericht.

ARTIKEL 7 : KWALITEIT VAN DE PRESTATIE

Auto5 garandeert dat de gevraagde prestatie gerealiseerd wordt conform met de herstellingsorder aanvaard en ondertekend door de klant.

Auto5 garandeert dat haar prestaties gerealiseerd worden conform met de regelgeving en met de geldende beroepsregels.

ARTIKEL 8 : DIENST NA VERKOOP

Auto5 verbindt er zich toe om de dienst na verkoop te verzekeren in verband met de prestaties die ze uitgevoerd heeft en dit gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de prestatie, behalve voor de airco (6 maanden), de uitlijning en de geometrie (3 maanden). Bij een lek vastgesteld in de airco, zal er geen waarborg kunnen ingeroepen worden.

De waarborg is in elk geval beperkt, ofwel tot de herstelling van de ontoereikende diensten (alle kosten zoals het vervoer, verzekering, enz. blijven ten laste van de klant), ofwel door de uitgifte van een credit nota en dit naar keuze van Auto5.

ARTIKEL 9 : WAARBORGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om een waarborg te laten gelden, moet de klant Auto5 benaderen vóór elke tussenkomst door een derde persoon om vaststellingen te doen.

De commerciële waarborg vormt geen hinderpaal voor de wettelijke waarborg voor conformiteit en verborgen gebreken.

De klant mag aan de techniekers inlichtingen vragen over de gerealiseerde prestaties. Hij mag ook vragen dat de versleten onderdelen van zijn voertuig aan hem teruggegeven worden. Deze aanvraag tot teruggave zal op de herstelorder vermeld worden.

Om veiligheidsredenen, is de toegang tot de werkplaats voor klanten en bezoekers slechts toegelaten op aanvraag van het Auto5 personeel.

In het belang van de veiligheid van haar klanten, verbindt Auto5 er zich toe om op het overzichtsblad van de werkplaats, de werken en opmerkingen die ze heeft kunnen vaststellen in verband met de prestatie en die aan de eigenaar moeten meegedeeld worden, te vermelden. Dit betekent in geen geval dat het voertuig aan een grondige controle onderworpen werd.

Het is aan de klant om kennis te nemen van de informatie die eventueel vermeld is op de factuur en om er de aanbevelingen van op te volgen. Deze informatie stelt de klant niet vrij om de vermeldingen in verband met de periodiciteit van de onderhoudsbeurten en de vervanging van onderdelen vermeld in het onderhoudsboekje van het voertuig te respecteren.

Indien, naar aanleiding van een prestatie van diensten, de klant van oordeel is dat de verantwoordelijkheid van Auto5 betrokken is en dat deze analyse niet gedeeld wordt door de techniekers van Auto5, is het aan de klant om een minnelijke tegensprekelijke expertise aan te vragen.

Auto5 verbindt er zich toe om de schade te herstellen of een vergoeding te voorzien indien, na deze expertise, de verantwoordelijkheid van Auto5 duidelijk gesteld wordt door de experts. Het nadeel veroorzaakt door de blokering van het voertuig zal vergoed worden met een bedrag van 10 €/ dag, behalve indien er een vervangingshuurvoertuig ter beschikking gesteld wordt van de klant.

Indien de verantwoordelijkheid van Auto5 niet weerhouden wordt, zijn alle expertisekosten ten laste van de klant.

Het huurcontract van een vervangingsvoertuig wordt onderschreven door Auto5. De kosten zullen doorgerekend worden aan de klant indien uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Auto5 niet weerhouden wordt.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de ontwaardingen ten gevolge van een slecht gebruik van het voertuig, van normale slijtage van de geplaatste onderdelen of de tussenkomst van een derde persoon uitgesloten zijn van de waarborg.

ARTIKEL 10 : BETALING

Bij een prestatie rechtstreeks besteld in een Auto5 center, moeten de bestelde prestaties contant betaald worden vóór de klant zijn wagen terugneemt (met een uitzondering voor de « Vlootcontracten »).

In het geval van een prestatie besteld via de website www.auto5.be, moet de klant zich richten tot de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn in deze hypothese.

ARTIKEL 11 : NIET BETALING VOOR PRESTATIES BESTELD IN HET CENTER – INHOUDING – RESERVECLAUSULE VAN EIGENDOM

Bij niet-betaling heeft Auto5 het recht om zijn recht van inhouding op het voertuig uit te oefenen, zowel ten opzichte van de klant als ten opzichte van derden, al of niet eigenaar van het voertuig, en dit tot op het volledig voldoen door de klant van al zijn verplichtingen, met inbegrip van de verplichting om het totaalbedrag van de prijs te vereffenen, met inbegrip van intresten en alle andere sommen verschuldigd aan Auto5.

Men moet verstaan onder niet- betaling in het kader van deze clausule, alle verschuldigde en niet geïnde sommen door Auto5.

Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, of bij faillissement of klaarblijkelijke insolvabiliteit, collectieve schuldenregeling of juridische reorganisatie, is Auto5 gerechtigd, mits een aangetekend schrijven, te beschouwen dat het contract ontbonden werd, en dit binnen de wettelijke mogelijkheden. Desgevallend is Auto5 gerechtigd om de goederen terug te nemen, waar ze zich ook bevinden en dit op kosten van de klant en mits een verhoging van de aankoopprijs met 10%, zonder voorbehoud van elke andere schadevergoeding of intrest.

ARTIKEL 12 : ACHTERGELATEN VOERTUIGEN

Bij het niet afhalen van een voertuig toevertrouwd door de klant, binnen de maand na twee ingebrekestellingen verzonden met een tussentijd van minstens een maand, heeft Auto5 het recht om het voertuig te laten afvoeren op kosten van de klant.

Daarenboven heeft Auto5 het recht om het achtergelaten voertuig te laten verkopen op basis van de wet van 21 februari 1983 met betrekking tot de verkoop van bepaalde achtergelaten voorwerpen

ARTIKEL 13 : PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van de site www.auto5.be gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Onderneming Auto5, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking.


Deze gegevens kunnen met name verzameld worden wanneer er producten of diensten besteld wordt, wanneer een opinie of een commentaar gepost wordt, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u zich inschrijft voor een getrouwheidsprogramma of een marketingactie. De velden met een sterretje zijn verplicht in te vullen.


Zonder bewijs van het tegendeel zijn de gegevens die bewaard worden door de Onderneming het bewijs van alle transacties. De verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van de website www.auto5.be kunnen statistisch en automatisch verwerkt worden met als voornaamste doelen de uitvoering van de bestellingen van klanten, hen informatie over onze producten en diensten te bezorgen, hen te laten genieten van de voordelen van ons getrouwheidsprogramma en, nadat wij hun voorafgaand akkoord hebben gekregen, hen commerciële informatie en aanbiedingen toe te sturen. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van Auto5. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan de onderneming Mobivia Groep (moederbedrijf van de onderneming Auto5) en aan diens filialen, evenals aan de geautoriseerde dienstverleners van Auto5 en de onderaannemers die contractueel met Auto5 verbonden zijn, en die Auto5 bijstaan bij de uitvoering van de taken die noodzakelijk zijn voor het beheer van uw account, voor de verwerking, de betaling en de verzending van uw bestellingen, en voor het versturen van commerciële informatie en aanbiedingen nadat wij hiervoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Alle bestemmelingen en onderaannemers van Auto5 bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie en zijn contractueel verplicht om het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van de persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben te verzekeren, en om deze gegevens uitsluitend te gebruiken wanneer Auto5 dit vraagt bij de uitvoering van de taken die hen zijn toevertrouwd.


U kunt ten overstaan van Auto5 de volgende rechten uitoefenen: recht van toegang, recht van rectificatie, recht op beperking, recht van uitwissing, recht van gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van gerechtvaardigd belang. U hebt ook het recht aan te geven wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Dienst Digitale Marketing van de Onderneming Auto5, Paepsemlaan 20, 1070 Anderlecht of een mail te sturen naar privacy@auto5.be.


Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen om ons een identificatiebewijs te bezorgen. Ook kunnen wij u vragen om ons de gegevens te bezorgen die nodig zijn om uw aanvraag te behandelen.


Gelieve ons Charter over Persoonlijke gegevens te raadplegen voor meer informatie over de rechtsgronden voor de verwerking, de periode van bewaring van uw gegevens, of de regels in geval van overdracht van uw gegevens naar een plaats buiten de Europese Unie.


ARTIKEL 14 : BETWISTINGEN

Alle betwistingen waartoe het huidig contract aanleiding zou kunnen geven, betreffende zowel de geldigheid, interpretatie, uitvoering, ontbinding, de gevolgen en de afloop ervan zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken volgens het algemeen recht Ieder geschil tussen partijen zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brussel voor de centers van de NV Auto5 en door de betrokken plaatselijke rechtbanken voor de centers onder franchise.

ARTIKEL 15 : TOEPASSELIJK RECHT

Onderhavig contract wordt beheerd door het Belgisch recht, met uitzondering van de regels die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen over de verkoop van goederen. Alle geschillen tussen partijen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brussel voor de centers van de NV Auto5 en door de betrokken plaatselijke rechtbanken voor de centers onder franchise.

In de hypothese dat een van de clausules van dit contract nietig zou zijn door een wijziging van de wetgeving of reglementering, kan dit in geen geval de geldigheid en de eerbiediging aantasten van huidige algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden.

     

Gepubliceerd op de website www.auto5.be op [26.03.2018]

Omhoog